Wczytuję dane...
Producent: PROCTER & GAMBLE
Przejdź do pełnego opisu produktu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Vicks SymptoMed Max, (1000 mg + 16 mg + 4 mg)/saszetkę, granulat do sporządzania roztworu doustnego

(Paracetamolum + Phenylephrini hydrogenotartras + Chlorphenamini maleas)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Należ zachowaćtęulotkę aby w razie potrzeby móc jąponownie przeczytać

 Jeśi potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należ zwrócićsiędo farmaceuty.

 Jeśi u pacjenta wystąiąjakiekolwiek objawy niepożąane, w tym wszelkie możiwe objawy niepożąane niewymienione w ulotce, należ powiedziećo tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

 Jeśi po upłwie 3 dni nie nastąił poprawa lub pacjent czuje sięgorzej, należ skontaktowaćsięz lekarzem.

Spis treśi ulotki:

1. Co to jest Vicks SymptoMed Max i w jakim celu sięgo stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vicks SymptoMed Max

3. Jak stosowaćVicks SymptoMed Max

4. Możiwe działnia niepożąane

5. Jak przechowywaćVicks SymptoMed Max

6. Zawartośćopakowania i inne informacje

1. Co to jest Vicks SymptoMed Max i w jakim celu sięgo stosuje

Vicks SymptoMed Max to połązenie paracetamolu – substancji przeciwgorązkowej i przeciwbólowej, fenylefryny – substancji zmniejszająej obrzę błny śuzowej nosa i chlorfenaminy – substancji przeciwhistaminowej, zmniejszająej ilośćwydzieliny z nosa.

Wskazania do stosowania leku Vicks SymptoMed Max :

Leczenie objawowe przezięienia i grypy, przebiegająych z gorązką słbym lub umiarkowanym bólem (np. bólem głwy, gardł, mięśi), obrzęiem błny śuzowej nosa z tworzeniem wydzieliny.

2. Informacje waże przed zastosowaniem leku Vicks SymptoMed Max

Kiedy nie stosowaćleku Vicks SymptoMed Max

- Jeśi pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub na którykolwiek z pozostałch skłdników tego leku (wymienione w punkcie 6);

- Jeśi pacjent ma nadciśienie tęnicze;

- Jeśi u pacjenta wystęuje nadczynnośćtarczycy;

- Jeśi pacjent ma jakąolwiek ciężąchorobęserca lub tęnic (takąjak choroba wieńowa);

- Jeśi u pacjenta stwierdzono tachykardię(zbyt szybkie bicie serca);

- Jeśi pacjent ma ciężąniewydolnośćnerek;

- Jeśi pacjent ma jaskrę

- Jeśi pacjent ma ciężąniewydolnośćwąroby;

- Jeśi pacjent leczony jest lekiem z grupy inhibitorów monoaminooksydazy, (IMAO) (takimi jak niektóre leki przeciwdepresyjne lub leki stosowane do leczenia choroby Parkinsona) oraz w okresie 15 dni po ich odstawieniu;

- Lek jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci, ze wzglęu na dużądawkęparacetamolu.

Ostrzeżnia i śodki ostrożośi

U pacjentów z chorobąalkoholowąi pacjentów regularnie pijąych alkohol należ zachowaćostrożośći nie podawaćwięej niż2 saszetki leku Vicks SymptoMed Max (2 g paracetamolu) na dobę W czasie leczenia nie należ pićalkoholu ze wzglęu na zwięszone ryzyko wystąienia toksycznego uszkodzenia wąroby.

- U pacjentów z niedokrwistośią chorobami serca, płc i zaburzeniami czynnośi wąroby dozwolone jest stosowanie sporadyczne, należ zasięnąćporady lekarza przed przyjęiem tego leku.

- Zgłszano przypadki toksycznego działnia na wąrobęw przypadku podania paracetamolu w dobowej dawce nie przekraczająej 4 g.

- Pacjenci chorująy na astmęuczuleni na kwas acetylosalicylowy powinni zasięnąćporady lekarza przed przyjęiem tego leku. Pacjenci uczuleni na leki przeciwhistaminowe powinni zasięnąćporady lekarza przed rozpoczęiem stosowania tego leku, ponieważmogąbyćuczuleni takż na inne leki.

- Pacjenci wrażiwi na działnie leków uspokajająych oraz pacjenci z padaczkąpowinni zasięnąćporady lekarza przed rozpoczęiem stosowania tego leku, ponieważmoż dojśću nich do nasilenia objawów choroby oraz wystąienia interakcji z lekami stosowanymi do leczenia tych chorób.

- Nie należ stosowaćwięej niżjednego leku zawierająego paracetamol, gdyżmoż to prowadzićdo zatrucia. Zatrucie paracetamolem moż wystąićzarówno po przyjęiu zbyt dużj pojedynczej dawki jak i w przypadku przyjęia dawek wielokrotnych.

- Należ zasięnąćporady lekarza przed zastosowaniem leku Vicks SymptoMed Max w nastęująych przypadkach: choroby nerek i płc, rozrost gruczoł krokowego, cukrzyca, astma oskrzelowa, bardzo wolne bicie serca, hipotonia (zbyt niskie ciśienie krwi), miażżyca naczyńmózgowych, zapalenie trzustki, choroba wrzodowa żłąka, zwężnie połązenia odźiernika i dwunastnicy, choroby tarczycy, niedokrwistość niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej.

 Jeśi u pacjentów leczonych trójpierśieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi lub innymi lekami o podobnym działniu pojawiąsiędolegliwośi żłąkowo-jelitowe, należ jak najszybciej skonsultowaćsięz lekarzem. Dolegliwośi te mogąbyćwynikiem powstałj niedrożośi porażnnej jelit (zatrzymanie ruchów robaczkowych jelita, przesuwająych treśćpokarmową.

 Nie należ stosowaćjednocześie sympatykomimetyków (takich jak leki zmniejszająe przekrwienie błny śuzowej nosa, śodki hamująe łknienie lub leki psychostymulująe o działniu podobnym do amfetaminy) oraz leków przeciwhistaminowych.

 Podczas stosowania paracetamolu istnieje więsze ryzyko uszkodzenia wąroby u pacjentów:

- przyjmująych dłgotrwale karbamazepinę fenobarbital, fenytoinę prymidon, ryfampicynę ziele dziurawca lub inne leki indukująe enzymy wąrobowe;

- u których zachodzi możiwośćniedoboru glutationu np. z zaburzeniami łknienia, zakażniem wirusem HIV, odwodnionych, głdzonych lub wyniszczonych;

- pijąych regularnie alkohol;

- z chorobami wąroby (w tym zespołm Gilbert'a).

Stosowanie leku Vicks SymptoMed Max u dzieci

Vicks SymptoMed Max jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci ze wzglęu na dużądawkęparacetamolu.

Stosowanie leku Vicks SymptoMed Max u osób w podeszłm wieku

Nie należ stosowaćleku Vicks SymptoMed Max u osób w podeszłm wieku bez konsultacji z lekarzem.

Ze wzglęu na zawartośćfenylefryny i chlorfenaminy u pacjentów w podeszłm wieku mogąwystąićdziałnia niepożąane, takie jak: bradykardia (wolne bicie serca) lub zmniejszenie pojemnośi minutowej serca.

Należ kontrolowaćciśienie tęnicze krwi, szczególnie u pacjentów z chorobami serca. U starszych pacjentów bardziej prawdopodobne jest wystąienie objawów takich jak: zawroty głwy, uspokojenie, uczucie spląania, niskie ciśienie krwi, pobudzenie, suchośćw jamie ustnej i zatrzymanie moczu.

Stosowanie leku Vicks SymptoMed Max przez sportowców

Stosowanie leku Vicks SymptoMed Max moż daćpozytywny wynik badania kontroli antydopingowej.

Vicks SymptoMed Max a inne leki

Należ powiedziećlekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio,

a takż o lekach, które pacjent planuje przyjmować

Stosowanie leku Vicks SymptoMed Max z innymi lekami moż prowadzićdo wystąienia interakcji.

Ze wzglęu na zawartośćparacetamolu:

Jeżli pacjent stosuje jakiekolwiek z niżj wymienionych leków, moż zaistniećkoniecznośćzmiany dawkowania lub przerwania leczenia:

- Doustne leki przeciwzakrzepowe (acenokumarol, warfaryna);

- Leki przeciwpadaczkowe (lamotrygina, fenytoina, fenobarbital, metylofenobarbital, prymidon);

- Leki przeciwgruźicze (izoniazyd, ryfampicyna);

- Pewne leki stosowane do zwięszenia wydalania moczu (diuretyki pęlowe, np. furosemid);

- Leki stosowane do leczenia dny moczanowej (probenecyd);

- Leki stosowane przeciwko nudnośiom i wymiotom (metoklopramid i domperydon);

- Propranolol stosowany w leczeniu wysokiego ciśienia tęniczego krwi i zaburzeńrytmu serca;

- Kolestyramina (stosowana do zmniejszenia cholesterolu we krwi);

- Dłgotrwał przyjmowanie karbamazepiny;

- Ziele dziurawca lub inne leki indukująe enzymy wąrobowe;

- Kwas acetylosalicylowy;

- Zydowudyna.

Ze wzglęu na zawartośćfenylefryny:

Jeżli pacjent stosuje jakiekolwiek z niżj wymienionych leków, moż zaistniećkoniecznośćprzerwania leczenia lub opóźienia podania leku Vicks SymptoMed Max :

- Inhibitory monoaminooksydazy (leki stosowane w leczeniu m. in. depresji takie, jak fenelzyna, izokarboksazyd, nialamid, tranylcypromina, moklobemid lub leki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona, takie jak selegilina). Należ odłżćpodawanie leku Vicks SymptoMed Max o co najmniej 15 dni od zakońzenia leczenia tymi lekami;

- Leki blokująe receptor alfa-adrenergiczny (leki stosowane w leczeniu migreny takie jak dihydroergotamina, ergotamina, fenylefryna czy leki wywołjąe poród, np. oksytocyna);

- Leki blokująe receptory beta-adrenergiczne (leki stosowane w leczeniu nadciśienia lub łgodnego rozrostu gruczoł krokowego);

- Trójpierśieniowe leki przeciwdepresyjne takie jak amitryptylina, amozapina, klomipramina, dezypramina i doksepina lub czteropierśieniowe jak maprotylina ;

- Wziewne leki znieczulająe takie jak cyklopropan i halotan;

- Leki przeciwnadciśieniowe działjąe poprzez zwiąek ze współzulnym ukłdem nerwowym takie jak metyldopa, guanetydyna;

- Leki powodująe utratępotasu (takie jak leki moczopęne np. furosemid i inne);

- Leki mająe wpłw na przewodzenie w sercu (glikozydy nasercowe, leki przeciwarytmiczne);

- Hormony tarczycy;

- Siarczan atropiny (stosowany m. in. w chorobach serca i ukłdu pokarmowego);

- Leki blokująe receptory adrenergiczne alfa i beta stosowane w chorobach serca i tętnic (takie jak labetalol, karwedylol).

Ze wzglęu na zawartośćchlorfenaminy:

Jednoczesne stosowanie nastęująych leków moż nasilićwystąienie działńniepożąanych:

- Leki działjąe na ośodkowy ukłd nerwowy (stosowane w leczeniu depresji, bezsennośi, lęu);

- Inhibitory monoaminooksydazy (w tym furazolidon, pargylina i prokarbazyna);

- Trójpierśieniowe lub czteropierśieniowe leki przeciwdepresyjne, np. maprolityna;

- Leki ototoksyczne (które jako działnia niepożąane mogąpowodowaćuszkodzenie słchu);

 

- Leki uczulająe na śiatł.

Wpłw na wyniki badańlaboratoryjnych

Jeśi pacjent bęzie miałwykonywane badania diagnostyczne (badania krwi, moczu, testy skórne z wykorzystaniem alergenów), należ zgłsićlekarzowi, ż jest sięw trakcie przyjmowania leku Vicks SymptoMed Max , ponieważlek ten moż wywołwaćzmiany w wynikach badańlaboratoryjnych.

Vicks SymptoMed Max z jedzeniem, piciem i alkoholem

W trakcie leczenia lekiem Vicks SymptoMed Max nie powinno siępićalkoholu, ponieważmoż on spowodowaćobjawy przedawkowania, takie jak nasilenie działnia uspokajająego. Stosowanie leku Vicks SymptoMed Max u pacjentów regularnie pijąych alkohol (trzy lub więej napojów alkoholowych dziennie) moż doprowadzićdo uszkodzenia wąroby.

Ciąż, karmienie piersiąi wpłw na płdność

W ciąż i w okresie karmienia piersiąlub gdy istnieje podejrzenie, ż kobieta jest w ciąż, lub gdy planuje ciążęprzed zastosowaniem tego leku należ poradzićsięlekarza lub farmaceuty.

Ciąż

W czasie ciąż nie należ stosowaćleku Vicks SymptoMed Max , jeżli nie jest to bezwzglęnie konieczne. Lek moż byćzastosowany tylko jeśi potencjalne korzyśi dla matki przewyżzająryzyko dla płdu. Decyzjęo przyjęiu leku podejmie lekarz.

Karmienie piersią

Paracetamol i chlorfenamina przenikajądo mleka ludzkiego, dlatego teżkobiety karmiąe piersiąnie powinny stosowaćtego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsłgiwanie maszyn

Vicks SymptoMed Max moż powodowaćsennośći uspokojenie wpłwają tym samym na zdolnośći szybkośćreakcji, dlatego teżnie należ prowadzićpojazdów i obsłgiwaćmaszyn podczas stosowania tego leku.

Vicks SymptoMed Max zawiera mannitol.

Lek zawiera mannitol, z tego wzglęu moż powodowaćłgodne działnie przeczyszczająe.

3. Jak stosowaćVicks SymptoMed Max

Ten lek należ zawsze przyjmowaćdokłdnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub wedłg zaleceńlekarza lub farmaceuty. W razie wąpliwośi należ zwrócićsiędo lekarza lub farmaceuty.

Lek do podawania doustnego.

Sposób podawania:

Zawartośćjednej saszetki rozpuśićw niewielkiej ilośi gorąej, lecz nie wrząej wody (najlepiej w połwie szklanki wody). Pozostawićdo ostygnięia i uzyskania temperatury odpowiedniej do picia.

Dawkowanie:

Dorośi: jedna saszetka co 6-8 godzin. Nie należ stosowaćwięej niż4 saszetki w ciąu doby.

U pacjentów dorosłch o masie ciał poniżj 50 kg, pacjentów z zespołm Gilberta (rodzinna żłaczka niehemolityczna), pacjentów odwodnionych, dłgotrwale niedożwionych lub pacjentów z przewlekłąchorobąalkoholowąnależ stosowaćnastęująy schemat dawkowania: jedna saszetka 2-3 razy na dobęw odstęie czasu 6-8 godzin.

Pacjenci z łgodnądo umiarkowanej niewydolnośiąwąroby:

Nie należ przyjmowaćwięej niż2 g paracetamolu (2 saszetki Vicks SymptoMed Max ) na dobę zachowują minimalnie 8-godzinny odstę pomięzy przyjmowanymi dawkami.

Pacjenci z niewydolnośiąnerek:

Ze wzglęu na zawartądawkęparacetamolu lek ten nie jest wskazany do stosowania w tej grupie pacjentów.

Jeżli gorązka wystęuje dłżj niżprzez 3 dni leczenia, ból lub inne objawy dłżj niż5 dni, objawy ulegająnasileniu lub pojawiająsięnowe, należ zwrócićsiędo lekarza.

Vicks SymptoMed Max należ stosować gdy wystęująobjawy bólowe i gorązka. W przypadku ich ustąienia powinno sięzakońzyćstosowanie leku.

Zastosowanie więszej niżzalecana dawki leku Vicks SymptoMed Max

Jeśi doszł do przyjęia dawki przekraczająej dawkęzalecaną należ niezwłcznie skontaktowaćsięz lekarzem lub zgłsićdo najbliżzego Szpitalnego Oddział Ratunkowego, ponieważczęto objawy zatrucia pojawiająsiędopiero po trzech dniach od przyjęia leku. Dotyczy to równieżprzypadków ciężiego zatrucia.

Objawy przedawkowania

Zwiąane z paracetamolem: nudnośi, wymioty, utrata apetytu, żłe zabarwienie skóry i oczu (żłaczka), ból brzucha, biegunka, nadmierna potliwość Moż wystąićostra niewydolnośćwąroby oraz martwica wąroby, co moż prowadzićdo zgonu.

Zwiąane z fenylefryną nadmierne pobudzenie ukłdu nerwowego z objawami takimi jak niepokój, lę, pobudzenie, bóle głwy, drgawki, bezsenność uczucie spląania, drażiwość utrata apetytu, nudnośi, wymioty, psychoza z omamami (częśiej u dzieci), nadciśienie, krwawienie do mózgu, obrzę płc, zaburzenia rytmu serca, kołtanie se